Regulamin

Bieg Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

Dystans 5 KM, Start Godz. 14.00 ( bieg główny )

Dystans 5 KM, Start Godz. 14.02 ( masz Nordic Walking )

Dystans 1 km bieg rekreacyjny START 13.30

02.12.2023 r. Radomsko

 

1. Cele:

 • edukacja mieszkańców miasta, z zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
 • popularyzacja biegania oraz Marszu Nordic Walking jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników.
 • popularyzacja  imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek.
 • promocja miasta Radomsko.
 • integracja środowisk biegaczy, nordic walking i abstynenckich.
 • promocja Klubu Wzajemnej pomocy „SZANSA”

 

2. Organizatorzy:

Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA” Radomsko

Patronat :

Miasto Radomsko

Patronat Sportowy wydarzenia:

Rozbiegajmy Radomsko

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

Morsy z Radomska

 

3. Termin i miejsce:

Bieg oraz marsz nornic walking odbędzie się 02 grudnia 2023 r. o godz. 14:00  i 14:02 ulicami miasta Radomsko  o nawierzchni asfaltowej i szutrowej . Start i Meta zlokalizowane będą w Parku Solidarności przy ulicy Armii  Krajowej

BIEG Szansa na 5,  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku

Bieg Główny  5 km – 1 pętla 5 km

Marsz Nordic Walking 5 km- 1 pętla 5 km

Bieg Rekreacyjny 1 km

BIURO ZAWODÓW: (I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku  przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko  )

Biuro będzie otwarte w dniu biegu ( 02.12.2023 r.)  od 11:00 do 13:30 Odbiór pakietów do godziny 13:30

 

4. Trasa biegu:

START I META: Park Solidarności w Radomsku przy ulicy Armii Krajowej  , trasa: Start Park Solidarności ul. Armii Krajowej , dalej  ulicami Leszka Czarnego, Piastowską,. Jagiellońską, Królowej Jadwigi Starowiejską,

Trasa z atestem PZLA ( załącznik  nr 3 )

Trasa w wersji graficznej znajduje się na ostatniej stronie regulaminu (zał. 2 regulaminu)

Trasa biegu i marszu – mapa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Trasa biegu i marszu może ulec zmianie.

Bieg rekreacyjny 3 pętle w Parku Solidarności

Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 50 minut. ( Bieg główny i marsz 5 km )       i 15 min bieg Rekreacyjny

 

5. Strona sportowa:

 • nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,
 • między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji
 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

 

6. Uczestnicy:

W biegu głównym i Marszu mogą wziąć udział :

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. Osoby, które nie ukończyły 18 lat w biurze zawodów, w dniu biegu muszą okazać zaświadczenie od prawnego opiekuna o zgodzie na udział w zawodach (zał. 1 regulaminu)

W BIEGU Szansa na 5  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku występuje podział na kategorie wiekowe (w biegu  na 5 km) :

I-III OPEN Mężczyźni                            I-III OPEN Kobiety

I-III OPEN Radomszczanina                 I-III OPEN Radomszczanki

I-III M20:  16-29 lat                               I-III K20: 16-29 lat

I-III M30:  30-39 lat                               I-III K30: 30-39 lat

I-III M40:  40-49 lat                               I-III K40: 40-49 lat

I-III M50:  50-59 lat                               I-III K50: 50-59 lat

I-III M60: 60+ lat                                   I-III K60: 60+ lat

W marszu Nordic Walking na 5 km :

I-III OPEN Mężczyzn                             I-III OPEN Kobiet

I-III OPEN Radomszczanina                  I-III OPEN Radomszczanki

Zwycięzcy kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

Pojęcie  Radomszczanka / Radomszczanin jest to osoba zameldowana w Radomsku

( liczymy na Fair Play )

 

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów brutto .

Bieg rekreacyjny  nie ma ograniczeń wiekowych ,  w przypadku osób nieletnich należy  podpisać oświadczenie „ zgoda rodzica/opiekuna prawnego” W biegu rodzinnym nie prowadzimy klasyfikacji.

 

7. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

 • Zapisy internetowe potrwają do 29 istopada 2023 r. Po tym terminie, w przypadku wolnych miejsc będzie się można zapisać w dniu biegu w biurze zawodów.
 • Zapisy prowadzone są na stronie biegu www.szansana5.pl oraz na stronie www.zapisy.inessport.pl .
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095) uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play.
 • Zobowiązanie jest do przeciwdziałania zachowaniom chuligańskim na trasie biegów jak i w trakcie imprezy
 • Informowanie osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach szczególnie dotyczących życia i zdrowia Uczestników
 • Udzielanie pomocy osobom kontuzjowanym.
 • Udział w biegu i marszu jest płatny:
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych pocztowych. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Bieg główny i marsz Nordic Walking:

– 50 zł –  do dnia 31.10.2023r.

– 60 zł  — do dnia 29.11.2023r.

– 70 zł* w dniu imprezy w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc)

Bieg rekreacyjny jest bezpłatny

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy

 

8. Nagrody Biegu i Marszu na 5 km :

Statuetki za zajęcie I, II, III miejsca zarówno w kategorii OPEN Kobiet OPEN Mężczyzn.

Statuetki za zajęcie I, II, III miejsca zarówno w kategorii OPEN Radomszczanina OPEN Radomszczanki

Statuetki za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych:

 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, marszu i stawienie się na ceremonii dekoracji oraz okazanie dokumentu tożsamości lub dokumentu stwierdzającego udział w danej kategorii dodatkowej.

Bieg rekreacyjny każdy uczestnik otrzyma medal za ukończenie biegu.

 

9. Wszelkie sprawy formalne kontakt. 

Dariusz Kopeć                tel. 500 576 377                 w godz.15.00 – 22.00

 Swoje uczestnictwo w biegu, marszu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 11.00 do 13.30 w biurze zawodów (I L O im. Feliksa Fabianiego w Radomsku  przy ulicy Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko)

 

10. Pomiar czasu:

a)  Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów na numerach startowych.

b) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

c) Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.

b)  Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

c)  Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu, marszu smsa z wynikiem .

 

11. Postanowienia końcowe:

 • limit zgłoszeń na  BIEG i MARSZ Szansa na 5  TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku wynosi 250 osób oraz 50 osób bieg rekreacyjny decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • Numery startowe są jednorazowe, niezwrotne.
 • biegiem i marszem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,
 • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator zapewnia pakiet startowy (numer startowy z chipem rękawiczki, napój energetyczny, baton energetyczny), okolicznościowy medal dla wszystkich zawodników biegu i marszu na 5 km
 • Pojęcie  Radomszczanka / Radomszczanin jest to osoba zameldowana w Radomsku ( liczymy na Fair Play )
 • w czasie trwania biegu,  marszu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu i marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu i marszu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne, z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, nazwiska, wizerunku, podobizny, głosu, czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu i marszu na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu i marszu.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników biegu i marszu.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo ruchu pojazdów i Uczestników biegu i marszu.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom biegu i marszu możliwość bezpłatnego korzystania  z toalety.
 • Trasa biegu będzie oznaczona i kontrolowana przez służby porządkowe Organizatora.
 • Przy zabezpieczeniu imprezy Organizator współpracuje z Policją.
 • Bieg i marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

 

 

                                                                                                                         ORGANIZATORZY BIEGU

 

                                                                                                 Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA”

                                                                                                             97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 16

                                                                                                                             NIP 772-154-45-50

 

 

 Załącznik nr 1

Zgoda Rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na udział córki/syna

………………………………………………………………………………………………..

w biegu/marszu na 5 km/ 1 km ( niepotrzebne skreślić)  organizowanego w ramach VII Biegu Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia córki/syna pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych – VII Biegu Szansa na 5 ,TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku  – rozgrywanych 02 grudnia 2023 roku oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w nich. Ponadto, biorę odpowiedzialność za start syna/córki i jestem świadoma/y ryzyka związanego ze startem w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte oraz potwierdzam odbiór pakietu startowego. Biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka na miejsce zawodów oraz powrót do domu po zakończeniu zawodów.

 

Radomsko,………………………………………………….

(data) podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb VII Biegu Marszu  Szansa na 5 TRZEŹWO – ZDROWO – SPORTOWO w Radomsku  (Dane osobowe uczestników biegu/marszu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

 

……………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik  nr 2

 

Start Park Solidarności wybiegamy na ulice Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowska, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Starowiejska dobiegamy do skrzyżowania z Partyzancka i zawracamy dalej  Starowiejska, Armii Krajowej i Park Solidarności META

 

Trasa Biegu Rekreacyjnego na dystansie 1 km będzie prowadzona ścieżkami w Parku Solidarności. 

 

 

 

Back To Top